1

സ്വാതന്ത്ര്യം

മൗനം നമ്മെ അടിമയാക്കും,

ആ മൗനത്തെ നീക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ

ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്

നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.