1

അവൾ

ആ ഓർമ്മകൾ തിരതല്ലുന്ന  കടവുകളിൽ
തനിച്ചിരിക്കാൻ
അവൾ ഏറെ കൊതിച്ചിരുന്നു...